Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA (Privacy Policy)

BENDROJI INFORMACIJA

Ši privatumo politika nustato UAB “INFO-TEC” paslaugų centras, juridinio asmens kodas 120700331, buveinės adresas Verkių g. 23, LT-08246 Vilnius, elektroninio pašto adresas info@infotec.lt  (toliau – Valdytojas), vykdomo interneto svetainės www.infotec.lt.  lankytojų ir kitų duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymo sąlygas. Aktualios privatumo politikos redakcijos taikymo pradžios data yra nurodyta viršutinėje šio internetinio puslapio dalyje.
Interneto svetainės lankytojų ir kitų duomenų subjektų asmens duomenys yra tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau – “Reglamentas”), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau – “ADTAĮ”), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau – “ERĮ”) ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatomis, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Lietuvoje – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymais.

Interneto svetainėje yra nuorodų į Valdytojui nepriklausančias interneto svetaines. Valdytojas nėra atsakingas už šių svetainių taikomas privatumo politikas, todėl rekomenduojame būti aktyviems ir susipažinti su interneto svetainių, į kurias esate nukreipiami, privatumo politikomis.

INTERNETO SVETAINĖS LANKYTOJŲ ASMENS DUOMENYS, SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

Slapukai

Interneto svetainėje yra naudojami slapukai, kurie mums reikalingi, kad galėtume:
užtikrinti galimybę Jums patogiau ir efektyviau naršyti mūsų svetainėje bei pateikti Jums naudingus pasiūlymus. Svetainėje naudojame šių rūšių slapukus:

SLAPUKO PAVADINIMAS APRAŠYMAS SUKŪRIMO MOMENTAS GALIOJIMO LAIKAS
_ga, _gid, _gat Stebėjimo slapukai iš „Google Analytics“. Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją. Įėjimo į puslapį metu Iki 2 metų
_icl_current_language  Slapukas naudojamas saugoti vartotojo pasirinktai kalbai Įėjimo į puslapį metu  1 diena
bcookie Naršyklės identifikatoriaus (ID) slapukas, skirtas bendrinimo mygtukams bei reklaminėms žymėms. Įėjimo į puslapį metu  1 metai
lidc Naudojamas bendrinimo mygtukų ir reklaminių žymių nukreipimui. Įėjimo į puslapį metu  1 diena

Slapukus apriboti ar užblokuoti galite valdydami savo interneto naršyklės nustatymus. Jeigu norite, kad interneto svetainės jūsų įrenginyje netalpintų visiškai jokių slapukų, pritaikykite savo interneto naršyklės nustatymus taip, kad jums būtų pranešta prieš patalpinant bet kokį slapuką arba interneto naršyklė atmestų visus slapukus. Nustatymus turėsite atskirai pritaikyti kiekvienai kiekvieno įrenginio interneto naršyklei.
Uždraudę bet kokį slapukų naudojimą ar apriboję jų naudojimą, galite negauti norimų paslaugų arba negalėti naudotis interneto svetainės funkcionalumais.
Išsamesnę informaciją apie slapukus, jų veikimo principus ir nustatymus galite rasti interneto svetainėje http://www.allaboutcookies.org.

KOMUNIKACIJOS ĮRANKIAI

Interneto svetainėje yra sudaroma galimybė susisiekti su Valdytoju šiais būdais: elektroniniu paštu info@infotec.lt; telefonu  (8-5) 272 75 25; registruotu paštu adresu: Verkių g. 23, Vilnius, bei kitais kontaktais, nurodytais pridedamoje nuorodoje https://www.infotec.lt/kontaktai/.

REGISTRUOTŲ INTERNETO SVETAINĖS VARTOTOJŲ ASMENS DUOMENYS

Registracijos interneto svetainėje yra tvarkomi šie asmenų, kurie registruojasi Valdytojo interneto svetainėje, duomenys: vardas, pavardė, įmonė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas. Vartotojų asmens duomenys tvarkomi IT priežiūros ir vystymo, dokumentų skaitmeninimo paslaugų teikimo ir tiesioginės rinkodaros tikslais. Vartotojų asmens duomenys tvarkomi įstatymo bei teisėto intereso pagrindais.

Be jūsų pateikiamos informacijos, renkame informaciją apie tai, kaip naudojatės mūsų svetaine.  Pavyzdžiui, galime rinkti toliau nurodytą informaciją:
i) informacija iš trečiųjų šalių šaltinių. Mes galime gauti informacijos apie jus iš viešųjų ir komercinių šaltinių (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai) ir susieti ją su kita informacija, kurią gauname iš jūsų arba apie jus;
ii) Valdytojas renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs netiesiogiai pateikiate, registruodamiesi ir (ar) užsakydami paslaugas svetainėje, t.y. šie duomenys yra automatiškai surenkami iš Jūsų naudojamų kompiuterių ir (ar) mobiliųjų įrenginių, Jums prisijungus prie svetainės: prisijungimų IP adresai ir laikai, vartotojo naudojama naršyklė ir jos versija, žiniatinklio svetainės, kuriose lankėtės prieš patekdami į mūsų svetainę, duomenys apie paslaugų naudojimą, pvz., duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan.

Nurodyti Jūsų asmens duomenys yra saugomi Valdytojo bei Jūsų bendradarbiavimo laikotarpiu (paslaugų teikimo metu) ir priklausomai nuo duomenų, iki vienerių metų nuo šio laikotarpio pabaigos. Šie duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką, jei yra kitų teisinių pagrindų tokiam saugojimo laikotarpiui.

INFORMACIJA APIE TEISES

Visi asmenys, kurių asmens duomenis tvarko Valdytojas, turi teisę:

Valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.
Mes užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys bus: tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu, adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (taikomas duomenų kiekio mažinimo principas), tikslūs ir prireikus atnaujinami (taikomas tikslumo principas), tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (taikomi vientisumo ir konfidencialumo principai).

Mes informuojame, kad atskleisime jūsų informaciją žemiau nurodytiems subjektams:

Atvejai, kada mes galime atskleisti jūsų informaciją kitoms šalims:

Informuojame, kad Jūs, manydami, kad Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisės yra pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau informacijos apie Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir skundų nagrinėjimą galite rasti čia: https://www.ada.lt/
Tais atvejais, kai įgyvendinate savo teises pateikdami rašytinį prašymą Valdytojo buveinės adresu paštu, kartu su prašymu būtina pateikti ir notaro patvirtintą asmens dokumento (paso, asmens tapatybės kortelės) kopiją.

KONTAKTAI

Jei turėtumėte su privatumo politika susijusių klausimų, susiekite su mumis ir mes jums padėsime:
Valdytojo rekvizitai:
Juridinio asmens pavadinimas: UAB “INFO -TEC” paslaugų centras
Juridinio asmens kodas: 120700331
Buveinės adresas: Verkių g. 23, LT-08246 Vilnius
Tel. (8 5) 2727525
Faks. (8 5) 2727442
El. paštas: info@infotec.lt
Duomenys apie duomenų valdytoją kaupiami ir saugomi VĮ “Registrų centras” Vilniaus filiale.